Co je transliterace?

Co je transliterace?

 

 

Transliterace je mapování jednoho skriptu za účelem převodu do skriptu druhého. Chceme-li tedy převést jiný typ písma (skriptu) do latinky, již používáme a která je (většinou) naším cílovým skriptem, potřebujeme metodu, která to umožní bez odchylek. Transliterace se proto snaží být bezztrátová, tzn. že takto transliterovaný text je možné rekonstruovat, tj. zpětně převést do původního typu písma. Je samozřejmé, že k tomuto účelu je zapotřebí ustanovit a definovat pravidla, jak jednotlivá písmena či hlásky transliterovat. Správně transliterovaný text však neznamená automaticky, že bude v cílovém jazyce správně i vysloven. U sanskrtu je ten rozdíl minimální, protože skupina hlásek vyjádřena literou odpovídá fonetickým reprezentacím jednotlivých hlásek, např. transliterovaná advaita se čte advaita. U tibetštiny je to naopak rozdíl veliký, který dosud nebyl mezinárodně vyřešen. Jednak není transliterace tibetštiny naprosto jednotná (také kvůli dialektům), ale navíc se často vyslovuje docela odlišně, než se píše. Např. transliterovaná bka´gdams pa se čte kadampa. Správná transliterace je ale přesto nejlepším a nejpřesnějším vodítkem k správné identifikaci pojmů a je nepostradatelnou pomůckou (i předpokladem) odborných textů.

I transliterace má své normy. Pro sanskrt je tu ISO 15919 – Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters. Nutno dodat, že je to norma velmi rozsáhlá. V éře, kdy ještě nebyly počítače, bylo často obtížné použít specifická diakritická znaménka. Ve starších odborných publikacích byla diakritika nahrazována podle možností, přestože pro nakladatelství, které takovou literaturu často vydávalo, nebyl problém sázet „olovem” ani specifické znaky. Jindy se používalo jiné specifické transliterace, které vycházelo z možností anglického psacího stroje. Tyto metody jsou však již překonané. V éře počítačů již není problém použít dnes již mezinárodně standardizovaný přepis IAST (International Alphabet of Sanskrit Transliteration) nebo jeho národní transkribovanou variantu, již používáme i my.